Fyzická ostraha je jedním z nejlepších a nejosvědčenějších způsobů zabezpečení majetku proti krádežím, haváriím a různým živelným pohromám. Kombinace lidského faktoru s případným využitím elektronických zabezpečovacích systémů včetně napojení na PCO, je téměř dokonalou variantou zabezpečení jakéhokoliv objektu.

V rámci fyzické ostrahy nabízíme:

  • zamezení neoprávněného a násilného vstupu nepovolaných osob do objektu zákazníka
  • monitoring pohybu osob a vozidel včetně jejich kontrol
  • zabezpečení režimu výdaje klíčů
  • poskytování základních informací návštěvám v rozsahu požadaku zákazníka
  • obsluhu kamerových a elektronických zabezpečovacích systémů, včetně elektronických požárních signalizací
  • kontrola dodržování protipožárních opatření a zajištění ohlašovny požárů
  • v rámci možností zabraňování vzniku mimořádných událostí a ekologických havárií, případně navrhování opatření k odvrácení, či minimalizování možných škod
  • provádění kontrolních obchůzek s možností jejich kontroly pomocí elektronického obchůzkového kontrolního systému
  • včasné a kvalifikované  zajištění místa případného trestného činu do příchodu policie
  • ohlašovací povinnost při zajištění jakéhokoliv vzniklého, či možného nebezpečí střeženého objektu